ი.მ იოსები ახალბედაშვილი

არის ინოვატორი, სიახლეების დანერგვის პროცესში მზარდი და გაფართოვებაბის პროცესში მყოფი ორგანიზაცია რის გამოც საჭიროებს ახალ კადრებს